top of page

Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży subskrypcyjnej

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady sprzedaży subskrypcji (dalej: "Subskrypcja") przez Fundację Weles Foundation, NIP: 7393940955, ul. Leśna 24/25, 10-173 Olsztyn (dalej: "Sprzedawca").

Subskrypcja dotyczy produktów oferowanych w sklepie Fundacji Weles Foundation (dalej: "Produkty").

Korzystanie z Subskrypcji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta (dalej: "Klient").

§ 2. Zawarcie umowy

 

Umowa o Subskrypcję zostaje zawarta między Sprzedawcą a Klientem na czas określony przez Klienta przy wyborze planu subskrypcyjnego.

Subskrypcja zostaje zawarta po dokonaniu przez Klienta płatności za pierwszy okres subskrypcyjny.

Po zawarciu umowy Klient otrzymuje dostęp do wybranego zakresu Produktów.

§ 3. Płatności

 

Płatności za Subskrypcję realizowane są poprzez usługę płatniczą Stripe lub inną wskazaną przez Sprzedawcę metodę.

Płatności za Subskrypcję są dokonywane cyklicznie za każdy okres subskrypcyjny.

W przypadku braku płatności za kolejny okres subskrypcyjny, Subskrypcja zostaje automatycznie zawieszona, a dostęp do Produktów zostaje zablokowany.

§ 4. Subskrypcja

 

Zakres usług wchodzących w skład poszczególnych planów subskrypcyjnych

 

Plan BASIC

 

 • Uaktualniana Baza dotacji

 • Dedykowany Newsletter

 • Materiały szkoleniowe z zakresu dotacji, prawa, podatków

 • Dostęp do bazy usług dodatkowych

 • Preferencyjne ceny na skorzystanie z usług

 • Jedna godzinna konsultacja w miesiącu 

 

Plan STANDARD

 

 • Uaktualniana Baza dotacji

 • Dedykowany Newsletter

 • Materiały szkoleniowe z zakresu dotacji, prawa, podatków

 • Dostęp do bazy usług dodatkowych

 • Preferencyjne ceny na skorzystanie z usług

 • Doradztwo biznesowe

 • Doradztwo bankowe (leasingi, kredyty, pożyczki)

 • Kadry i HR

 • Konsultacja z Radcą Prawnym

 • Doradztwo podatkowe

 • Doradztwo w zakresie wprowadzenia sukcesji w firmie

 • Liwidacja i upadłości

 • Doradztwo PFRON

 • Doradztwo IT

 • Doradztwo w zakresie zastosowania AI

 • Doradztwo w zakresie  rozwoju przedsiębiorstwa w internecie online

 • Zniżka 25%  na uczestnictwo w konferencji Weles Finances

 

Plan PREMIUM

 

 • Uaktualniana Baza dotacji

 • Dedykowany Newsletter

 • Materiały szkoleniowe z zakresu dotacji, prawa, podatków

 • Dostęp  do bazy usług dodatkowych ** (tutaj trzeba zrobić listę na podstawie klientów)

 • Preferencyjne ceny na skorzystanie z usług

 • Doradztwo biznesowe

 • Doradztwo bankowe (leasingi, kredyty, pożyczki)

 • Kadry i HR

 • Konsultacja z Radcą Prawnym

 • Doradztwo podatkowe

 • Doradztwo w zakresie wprowadzenia sukcesji w firmie

 • Likwidacja i upadłości

 • Doradztwo PFRON

 • Doradztwo IT

 • Doradztwo w zakresie zastosowania AI

 • Doradztwo w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w internecie online

 • Konsultacje z adwokatem w sprawach karno skarbowych

 • 50% na uczestnictwo w konferencji Weles Finances

 • Doradztwo w zakresie kontroli podatkowych

 • Minimalizacja obciążeń podatkowych

 • Doradztwo w sprawie zamówień publicznych

 • Doradztwo w sprawie Fuzji i przejęć

§ 5. Warunki Subskrypcji

 

Klient ma prawo korzystać z Produktów objętych Subskrypcją wyłącznie na własny użytek, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Klient może zmieniać plan subskrypcyjny, zawieszać lub zakończyć Subskrypcję w dowolnym momencie, z zachowaniem terminów wypowiedzenia określonych w § 5.

W przypadku zmiany planu subskrypcyjnego na niższy, Klient utraci dostęp do wyższego zakresu Produktów po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcyjnego.

§ 6. Wypowiedzenie Subskrypcji

 

Klient może dobrowolnie wypowiedzieć Subskrypcję z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę drogą listowną, bądź w każdej chwili samodzielnie drogą elektroniczną.

Sprzedawca może wypowiedzieć Subskrypcję na piśmie lub drogą elektroniczną, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania wypowiedzenia liczonego od dnia otrzymania wypowiedzenia przez Klienta.

§ 7. Reklamacje

 

Klient ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Subskrypcji w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia problemu.

Reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@welesfinances.biz lub na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy.

Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad lub nieprawidłowości.

§ 8. Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 9. Postanowienia końcowe

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Fundacji Weles Foundation.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

W przypadku sporów wynikających z zawartej umowy o Subskrypcję, strony zobowiązane są do rozwiązania sporu na drodze polubownej. Jeżeli nie dojdzie do rozwiązania sporu na drodze polubownej, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

bottom of page