top of page

Polityka prywatności i plików Cookies

§1 Informacje ogólne

Poniższa polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę www.velesconnect.com. Korzystanie ze strony internetowej nie wymaga podania danych osobowych, chyba że Użytkownik zamierza dokonać zakupu oferowanych usług, wysłać zapytanie ofertowe przez formularz lub inne formy kontaktu.

Korzystanie ze strony internetowej www.welesfinances.biz oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki plików Cookies.

Właścicielem strony internetowej www.welesfinances.biz jest Fundacja Weles Foundation, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Leśnej 24/25, 10-173. REGON: 386211344, NIP: 7393940955, e-mail: bok@velesconnect.com

 

§2 Definicje

Administrator - Administratorem danych osobowych jest Fundacja Weles Foundation, Olsztyn ul. Leśna 24/25, 10-173

Użytkownik – to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

Strona - strony internetowa znajdująca się pod adresem www.velesconnect.com

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Pliki Cookies - niewielkie informacje w formie ciągu tekstowego umieszczane lub odczytywane przez stronę internetową w wykorzystywanej przez Użytkownika strony przeglądarce internetowej.

§3 Dane osobowe

Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”.

 

§4 Pliki Cookies

Nasza strona korzysta z plików Cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Strony.

Pliki Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę. Niektóre informacje zebrane przez pliki Cookies są jednak traktowane jako dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Strony.

 

§5 Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 2 ust. 5 należy kierować na adres email alegkrol@welesfinances.biz

§6 Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania.

Co do zasady dane przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane Użytkownika, co do zasady, przetwarzane są przez okres korzystania z Strony. Okresy przechowywania plików Cookies zostały zawarte w informacjach powyżej.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, jego dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile prowadzone przez Administratora w mediach społecznościowych będą przechowywane przez okres prowadzenia danego profilu.

bottom of page