top of page

Działania statutowe Fundacji Weles Foundation

 1. Prowadzenie edukacji pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, kursów, jak również upowszechnianie kształcenia ustawicznego;

 2. Prowadzenie różnego rodzaju placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych.;

 3. Prowadzenie centrów wspierania organizacji pozarządowych;

 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowym i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji;

 5. Współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi, w szczególności zajmującymi się problematyką edukacji, wychowania i resocjalizacji;

 6. Prowadzenie kampanii społecznych, w szczególności promujących postawę rozwoju człowieka przez pogłębianie wiedzy na temat różnych dziedzin życia;

 7. Organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych społecznie;

 8. Prowadzenie własnego portalu internetowego;

 9. Działalność edukacyjną, wydawniczą, naukową i badawczą, w tym prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;

 10. Wspieranie finansowania i realizacji inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek medycznych;

 11. Udzielanie patronatów nad przedsięwzięciami o tematyce związane z celami Fundacji;

 12. Promowanie, inicjowanie, wspieranie, organizowanie przedsięwzięć i projektów o tematyce związanej z celami Fundacji.

bottom of page