top of page

Stowarzyszenie "Centrum rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

Poniżej znajduje się aktualna lista pożyczek dostępnych dla przedsiębiorców w Stowarzyszeniu SCREP

Pożyczka Płynnościowa POIR 2023

Kto może ubiegać się o pożyczkę:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które doświadczyły problemów wz. z COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Cel:

Pożyczki udzielane są na utrzymanie płynności finansowej i bieżącej działalności firmy. Sfinansować można też koszty związane z odbudową działalności po pandemii oraz inwestycje m.in.:

 • rachunki za energię i inne bieżące opłaty

 • wynagrodzenia

 • podatki, składki zdrowotne i ubezpieczeniowe

 • zatowarowanie, półprodukty

 • inwestycje (do 40% pożyczki), w tym w poprawę efektywności energetycznej oraz odnawialne źródła energii (gospodarka niskoemisyjna)

 • inne wydatki niezbędne do funkcjonowania firmy

Warunki pożyczki:

 • Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1 000 000,00 zł (przy czym wielkość pożyczki może zostać zwiększona do 1 500 000,00 zł pod warunkiem udziału min. 30% wydatków inwestycyjnych wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.)

 • oprocentowanie – 0 % (jeżeli spełnisz warunki udzielenia pomocy de minimis/publicznej)

 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki,

 • okres spłaty pożyczki wynosi do 6 lat

 • 6 m-cy karencji w spłacie 

 • bez wymogu wkładu własnego

Pożyczka MŚP

Kto może ubiegać się o pożyczkę:

O Pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.

Cel:

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami
przedsięwzięcia i są to m.in.:

 • wyposażenie, inne ruchomości, lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii

 • zakup wyposażenia, zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 nie zaliczonych do środków trwałych, np.

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,

 • przeprowadzania badań i analiz, usług szkoleniowych i promocji usług projektowych, usług: doradztwa specjalistycznego, sporządzania ekspertyz, zakup usług obcych np. robót: budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych,

 • warmińsko-mazurskiego dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa przedsiębiorcę i/lub zmiany profilu/rozszerzenia/zwiększenia działalności, przy czym gospodarczą i/lub w przypadku nowego przedsięwzięcia realizowanego przez zakup środków obrotowych przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność

 • kaucje, zaliczki, opłaty franczyzowe itp., pod warunkiem, że ich zwrot przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki lub na dalszy rozwój firmy.

Warunki pożyczki:

 • Kwota pożyczki wynosi do 300.000,00 zł.

 • Minimalna wielkość wkładu własnego Pożyczkobiorcy w zależności od linii pożyczkowej 10% lub 20% wartości pożyczki.

 • Maksymalny okres spłaty pożyczek wynosi: 84 miesiące.

 • Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy i wliczony jest do okresu spłaty pożyczki.

 • Oprocentowanie pożyczki wynosi od 8,62 % do 11,62 % (wysokość oprocentowania uzależniona jest również od sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy oraz zabezpieczenia pożyczki.)

 • Od przyznanej pożyczki pobiera się prowizję w wysokości od 0% do 3% kwoty pożyczki, uzależniona od okresu trwania pożyczki. Prowizja pobierana jest zgodnie z tabelą prowizji i opłat.

bottom of page