top of page

Ścieżka Smart

Ścieżka Smart jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw z różnych branż, które poszukują wsparcia w procesie innowacyjnego rozwoju swojego biznesu. Program ten stanowi cenną pomoc dla przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć swoją konkurencyjność i pozyskać nowych klientów na rynku.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów MŚP w naborze to 4 450 mln zł.

W zależności od modułu i konkretnego celu w module, dofinansowanie może wynosić kolejno: 50%, 60%, 70% i 80% wartości poniesionych wydatków w projekcie.

line3.png

Projekt dzieli się na moduły i może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów obligatoryjnych:

Moduły obligatoryjne

Moduł B+R

Przedmiotem tego modułu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych. Efektem zaplanowanych w module prac B+R powinno być opracowanie – możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej - innowacyjnego rozwiązania.

Dofinansowanie w tym module można przeznaczyć na:

 • wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,

 • zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem) – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w Module B+R,

 • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,

 • koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

 • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,

 • koszty pośrednie (ogólne). 

W przypadku gdy projekt przewiduje realizację więcej niż jednego modułu oprócz modułu B+R, koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Można otrzymać dofinansowanie maksymalnie na: 

 •  80% wydatków dotyczących badań przemysłowych,

 •  60% wydatków dotyczących prac rozwojowych.

Moduł Wdrożenie Innowacji

Celem modułu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na terenie RP, wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania (wdrożenie dwóch punktów z B+R).

Dofinansowanie w tym module można przeznaczyć na:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

 • nabycie robót i materiałów budowlanych,

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

 • zakup usług doradczych,

 • koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Można otrzymać dofinansowanie maksymalnie na: 

 • 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),

 • 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,

 • 100% wydatków związanych z ustanowieniem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Moduły fakultatywne

Moduł infrastruktura B+R

Jest to moduł, który umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum badawczo-rozwojowe musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.

Dofinansowanie w tym module można przeznaczyć na:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

 • nabycie robót i materiałów budowlanych,

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Można otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej). 

Moduł cyfryzacja

Moduł umożliwiający dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie w tym module można przeznaczyć na:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

 • nabycie robót i materiałów budowlanych,

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

 • zakup usług doradczych.

Można otrzymać dofinansowanie maksymalnie na: 

 • 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),

 • 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność.

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.

Dofinansowanie w tym module można przeznaczyć na:

 • zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

 • zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,

 • nabycie robót i materiałów budowlanych,

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

 • zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),

 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

 • koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych,

 • zwiększenie efektywności energetycznej, 

 • inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,

 • propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,

 • koszty usług doradczych w tym przeprowadzenie audytu energetycznego,

 • koszty LCA oraz PEF,

 • wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami. 

Można otrzymać dofinansowanie maksymalnie na: 

 • 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej),

 • 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,

 • 80% wydatków związanych z ochroną środowiska.

Moduł kompetencje

Wsparcie udzielane w module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Dofinansowanie w tym module można przeznaczyć na:

 • zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,

 • koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

Limit wydatków kwalifikowanych w module kompetencje wynosi 15% kosztów kwalifikowanych wybranego przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie modułu obowiązkowego (moduł B+B lub moduł wdrożenie innowacji).

Można otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie 70% wydatków dotyczących szkoleń. 

Moduł internacjonalizacja

Moduł obejmujący działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.

Dofinansowanie w tym module można przeznaczyć na:

 • pokrycie kosztów udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),​

 • pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),

 • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,

 • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.


Limit kosztów kwalifikowalnych w module internacjonalizacja wynosi do 20% kosztów kwalifikowalnych wybranego przez Wnioskodawcę modułu obligatoryjnego (moduł B+R albo moduł wdrożenie innowacji).

Można otrzymać dofinansowanie na pokrycie: 

 • maksymalnie 50% wydatków dotyczących udziału w imprezach targowo-konferencyjnych oraz misjach gospodarczych,

 • maksymalnie 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność,

 • maksymalnie 50% wydatków związanych z ochroną/obroną praw własności przemysłowej. 

line3.png

Wnioski można składać od 21 lutego 2023 do 9 maja 2023

1x.jpg
bottom of page