top of page

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa (B+R)?

Prace B+R to skrót od angielskiego terminu "Business Recovery and Resilience" (Odzyskiwanie i Wzmocnienie Biznesu). Jest to kompleksowy proces, który ma na celu przywrócenie działalności biznesowej po wystąpieniu trudności lub kryzysu oraz zapewnienie, że firma będzie w stanie przetrwać i funkcjonować w przypadku przyszłych trudności.


Wdrażanie prac B+R zaczyna się od przeprowadzenia wstępnej analizy sytuacji, która ma na celu zidentyfikowanie zagrożeń i słabych punktów firmy oraz określenie, jakie zmiany należy wprowadzić, aby zwiększyć odporność biznesu na przyszłe wyzwania. Następnie opracowywana jest strategia B+R, czyli plan działań mający na celu przywrócenie funkcjonowania biznesu oraz zapewnienie jego dalszego rozwoju.


Proces realizacji prac B+R od początku do końca może wyglądać następująco:

  1. Wstępna analiza sytuacji - zidentyfikowanie zagrożeń i słabych punktów w działalności firmy oraz określenie wymaganych działań.

  2. Opracowanie strategii B+R - opracowanie planu działań mających na celu przywrócenie działalności biznesowej oraz zwiększenie jej odporności na przyszłe wyzwania.

  3. Przygotowanie planów awaryjnych - opracowanie planów awaryjnych, które określają, jak należy postępować w przypadku wystąpienia awarii lub kryzysu.

  4. Wdrożenie strategii i planów - wdrożenie działań zgodnie z opracowaną strategią i planami awaryjnymi.

  5. Monitorowanie i ocena - regularne monitorowanie realizacji działań oraz ocena skuteczności działań podjętych w ramach strategii B+R.

  6. Dostosowanie działań - dostosowanie działań w przypadku wystąpienia nowych zagrożeń lub sytuacji kryzysowych.


Ważne jest, aby cały proces realizacji prac B+R był odpowiednio skoordynowany i zarządzany. Prace B+R powinny być przeprowadzane regularnie, aby firma była przygotowana na przyszłe wyzwania i zagrożenia.


Współpraca z naukowcami i instytucjami naukowymi może być bardzo pomocna w procesie B+R, ale nie jest ona obowiązkowa, a przedsiębiorca może przeprowadzić takie prace samodzielnie w swoim zakresie.


Współpraca z naukowcami może być korzystna, ponieważ naukowcy posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, które mogą być przydatne w identyfikacji zagrożeń i opracowaniu skutecznych strategii B+R. Mogą także pomóc w ocenie skuteczności działań podjętych w ramach procesu B+R.


Jednak przedsiębiorca może przeprowadzić prace B+R samodzielnie, zwłaszcza w przypadku mniejszych firm, które nie dysponują wystarczającymi zasobami finansowymi na wynajęcie zewnętrznych specjalistów. Przedsiębiorca może wykorzystać własną wiedzę i doświadczenie oraz zaprosić swoich pracowników do udziału w procesie B+R.

Ważne jest, aby przedsiębiorca podejście do B+R traktował w sposób systematyczny i długofalowy, ponieważ proces ten wymaga ciągłego monitorowania i dostosowywania działań w zależności od zmieniającej się sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentarer


bottom of page