top of page

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) to instytucja finansująca projekty naukowe i badawcze w Polsce. NCN działa również jako platforma wymiany międzynarodowej, umożliwiając polskim naukowcom współpracę z badaczami z innych krajów i uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych. Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez konkursy na finansowanie projektów badawczych.

Konkursy OPUS

Konkursy NCN otwierają możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

W ramach konkursów NCN można uzyskać dofinansowanie projektu nawet na poziomie 100%.

 

Możliwe jest ubieganie się o finansowanie:

  • środków trwałych,

  • wartości niematerialnych i prawnych

  • kosztów dostosowania pomieszczeń na potrzeby przeprowadzanego projektu badawczego.

Konkursy przeznaczone są dla naukowców i przedsiębiorców i nie określono w nich minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu.

Kierownik projektu badawczego

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. 

 

Kierownik projektu w konkursach NCN nie musi posiadać stopnia doktora. Należy jednak pamiętać, że kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalne z systemu ubezpieczeń społecznych.

science-and-research-2021-09-24-03-40-02-utc.jpg
health-care-researchers-working-in-life-science-la-2021-09-14-01-27-54-utc.jpg

Udział innych osób w projekcie

W projektach badawczych poza kierownikiem projektu w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza (senior researcher).

Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. 

 

Doktorant/student, który będzie pobierał stypendium naukowe NCN musi zostać wybrany w drodze otwartego konkursu.

Stanowisko badacza (senior researcher) to pełnoetatowe stanowisko pracy, współfinansowane przez podmiot realizujący, w którym przewidziane jest zatrudnienie na tym stanowisku, zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień doktora co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem i odbyła zagraniczny/e staż/e podoktorski/e, posiadającej specjalistyczną wiedzę, unikalne kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie.

bottom of page