logo_sport_dla_wszystkich.jpg

Program "Sport dla Wszystkich"

„Sport dla Wszystkich” to program, w którym można uzyskać dofinansowanie na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

Cele programu:

  • Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;

  • Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;

  • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

  • Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;

  • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;

  • Edukacja patriotyczna poprzez sport;

  • Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;

  • Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

 

Wniosek mogą złożyć organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

 

W ramach Programu dofinansowywane będą następujące zadania:

    1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

    2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim:

  • Aktywna wieś,

  • Organizator sportu w środowisku wiejskim,

    3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z                  Polonią i Polakami za granicą”;

    4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.